Mój koszyk  

Regulamin Bonu Podarunkowego


Regulamin Bonu Podarunkowego

Bony podarunkowe to znakomity pomysł na prezent! Możesz go podarować z okazji urodzin, imienin, czy dowolnego innego święta lub... bez powodu! :) Przed zakupem koniecznie przeczytaj zasady działania bonów, które znajdziesz poniżej.

W SklepGorski.pl możesz kupić Bony Podarunkowe w formie drukowanej wysyłanej do Ciebie za pośrednictwem wybranego sposobu dostawy lub mailem jeżeli masz takie życzenie. Jest to wydrukowany bon zawierający jego nominał oraz z danymi osoby, która go wykorzysta.

REGULAMIN BONU PODARUNKOWEGO

I. Informacje wstępne.

Niniejszy regulamin określa warunki wydawania, oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.

II. Definicje.

1. Bon prezentowy - bon wydany na okaziciela, sprzedawany w sklepie internetowym www.sklepgorski.pl lub sklepach stacjonarnych, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym www.sklepgorski.pl i w naszych sklepach Stacjonarnych.

2. Nabywca - osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego.

3. Posiadacz - osoba realizująca Bon Podarunkowy.

4. Sklep internetowy - strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Bon prezentowy, działający w domenie www.sklepgorski.pl.

5. Towar - produkt wystawiony do sprzedaży w Sklepie Górskim stacjonarnie oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego.

III. Warunki ogólne.

1. Wydawca oferuje do nabycia w Sklepie Górskim oraz w Sklepie internetowym www.sklepgorski.pl bony o wartości 50,00zł, 100,00zł, 200,00zł, 500,00zł brutto. Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu.

2. Wartość Bonów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.sklepgorski.pl.

3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy Bonu środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.

4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.

5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w Sklepie Górskim oraz w sklepie internetowym www.sklepgorski.pl.

6. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.

7. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 1 rok od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na Bonie Podarunkowego. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.

8. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.

IV. Realizacja Bonu Podarunkowego.

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:

a. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Sklepie Górskim stacjonarnie lub w sklepie internetowym www.sklepgorski.pl, gdzie Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na towary dostępne w ofercie Sklepu Górskiego.

b. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty.

c. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę.

d. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim

dokonywać płatności.

e. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.

g. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bony Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny.

V. Reklamacje.

Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu

Internetowego www.sklepgorski.pl. W przypadku zwrotu towaru nabytego jako zakup na odległość na stronie www.sklepgorski.pl, Wydawca nie zwraca środków pieniężnych posiadaczowi Bonu. W takiej sytuacji Bon Podarunkowy uprawnia do ponownych zakupów.

VI. Postanowienia końcowe.

1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Podarunkowego.

2. Zakup Bonu Podarunkowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie internetowym na stronie www.sklepgorski.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.

6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Bonów Podarunkowych zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.