Mój koszyk  

Regulamin Sklepu Internetowego Portalu Górskiego z dnia 31.10.2019

Regulamin Sklepu Górskiego
Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług serwisie www.sklepgorski.pl W szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest PODG Sp. z o.o. ul. Skalny Widok 4D, 42-421 Hucisko, NIP: 222-089-47-79, zwanym dalej „Sprzedającym”.

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności
§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)
§4 Tryb postępowania reklamacyjnego
§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych
§6 Postanowienie Końcowe


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu, podmiot prowadzący serwis.
Użytkowniku / Kupującym – należy przez to rozumieć, osobę dokonującej rejestracji w Serwisie.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności

1. Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów/usług, 24 godziny na dobę. Niniejszy sklep internetowy oferuje sprzedaż detaliczną sprzętu turystycznego i wspinaczkowego. Towary oferowane w niniejszym serwisie skierowane są do konsumentów. Zdjęcia produktów pod zakładką dokonaj zakupu, wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową. Podane ceny, są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają podatek VAT w wysokości 23% lub 8%. Koszt wysyłki po wybraniu przez Użytkownika opcji, pojawia się w koszyku zamówień. Koszt wysyłki produktów zakupionych w sklepie internetowym zależny jest od kwoty całości zamówienia. Cennik dostawy dostępny jest w zakładce Dostawa i płatności i jest dopełnieniem powyższego regulaminu. Zakup dokonywany jest poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”. W przypadku zarejestrowanych Użytkowników, wszystkie opcje zakupowe są dostępne po zalogowaniu.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Serwis umożliwia zamówienie usług, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

3. Sprzedający oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień)

1. Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: opisem usługi, warunkami, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje do koszyka.
3. Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
4. Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.
6. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od daty zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z art. 10Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i innymi przepisami.
8. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku‚ o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Użytkownik może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
9. Odstąpienie od umowy następuje w ten sposób, że kupujący podpisuje załączone do produktu odstąpienie od umowy oraz wysyła je na wskazany adres Sprzedającego. Formularz zwrotu towaru dostępny do pobrania również na stronie Sklepu. Koszt wysłania towaru do kupującego obciąża Sprzedającego, a koszt odesłania towaru przez Kupującego do Sprzedającego obciąża Kupującego (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08).
10. Każde nieopłacone zamówienie w sklepie: https://sklepgorski.pl/ w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia zostanie usunięte. Składający zamówienie będzie o tym fakcie powiadomiony drogą elektroniczną na wskazany przez siebie w profilu adres email.
11. Wszelkie promocje sklepowe nie dotyczą produktów umieszczonych w dziale "Wyprzedaż".
12. Sprzedający nie realizuje wymian i zwrotów towarów zakupionych na specjalne zamówienie Kupującego, zwłaszcza od dostawców zagranicznych, z wyjątkiem towarów wprowadzonych do sprzedaży na stronie https://sklepgorski.pl.
13. Sposoby płatności dostępne w Sklepie Górskim:

a) płatność online PAYU - przy wyborze tej metody Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio do swojego konta bankowego za pomocą systemu PayU.

b) płatność online Transferuj.pl - przy wyborze tej metody Użytkownik zostaje przekierowany bezpośrednio do swojego konta bankowego za pomocą systemu Transferuj.pl, który obsługuje 40 kanałów płatności:

Alior Bank S.A.
Alior Sync
Allianz Bank - Getbank S.A.
Bank BPH S.A.
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Bank Millennium S.A.
Bank Ochrony Środowiska S.A.
Bank Pekao S.A.
Bank Pocztowy S.A.
Bank Polskiej Spółdzielczości (BPS)
Bank Spółdzielczy we Wschowie
Bank Zachodni WBK S.A.
BNP Paribas Fortis
BRE Bank SA
Citibank Handlowy S.A.
Deutsche Bank PBC S.A.
DnB NORD
Eurobank
FM Bank S.A.
Getin Bank S.A.
ING Bank Śląski S.A.
Inteligo
Invest-bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
Lukas Bank S.A
mBank - mTransfer
Meritum Bank ICB S.A.
Multibank - MultiTransfer
NeoBank (Wielkopolski Bank Spółdzielczy)
Nordea Bank Polska S.A.
PKO Bank Polski S.A.
Polbank EFG
Raiffeisen Bank Polska S.A.
Spółdzielcza Grupa Bankowa (SGB24)
Toyota Bank Polska S.A
Volkswagen Bank S.A.
SKOK
Dowolny inny bank (Druczek) / wpłata na Poczcie
E-transfery

c) płatność przelewem - bezpośrednio na rachunek:

Sklep Górski - PODG Sp. z o.o.
42-421 Hucisko, ul. Skalny Widok 4D

82 2490 0005 0000 4520 7534 4942
Nazwa banku: Alior Bank S.A.

d) pobranie - płatność przy dostawie towaru.

e) gotówka - płatność gotówką jest możliwa w sklepach stacjonarnych w Hucisku oraz Krakowie. Godziny otwarcia sklepu: pn - pt 10:00-18:00, soboty 10:00-16:00.

f) płatność kartą debetową - płatność kartą debetową jest możliwa przy odbiorze osobistym w sklepie stacjonarnym w Hucisku oraz Krakowie. Godziny otwarcia sklepu: pn - pt 10:00-18:00, soboty 10:00-16:00.

g) płatność kartą kredytową - Sklep Górski obsługuje płatności kartami Visa i MasterCard. Płatność ta jest realizowana za pomocą systemu PayU, PayPal.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z ofertą, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@sklepgorski.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny firmy PODG do Sklepu w Krakowie.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
• imię i nazwisko
• adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
• przedmiot reklamacji
• przyczynę reklamacji
• podpis (własnoręczny podpis w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie od daty jej otrzymania.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany rzeczy będącej przedmiotem reklamowanej rzeczy.

6. W sprawach nieokreślonych w niniejszym paragrafie, należy stosować art. 556 – 576 kodeksu cywilnego.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://sklepgorski.pl/polityka-prywatnosci.

§6 Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin https://sklepgorski.pl/regulamin.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.

3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).